Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

3

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lí lịch tư pháp

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

 Kính gửi: ...................................................................

1. Tên tôi là1:.........................................................................................              

2. Tên gọi khác (nếu có):..........................................................3. Giới tính :..........           

4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… ……………………………

5. Nơi sinh2:      

6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:....................................

8. Nơi thường trú 3:       

9. Nơi tạm trú4:               

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................5Số:              

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:          .

11. Họ tên cha:……………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………

12. Họ tên mẹ:……………………………….Ngày/tháng/năm sinh ……………

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……  Ngày/tháng/năm sinh …………

11. Số điện thoại/e-mail:              

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):              

 Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:      Số 1                       Số 2

   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

      Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………….

…………………………………………………………………………………

     Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

    Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

                                                                ..........., ngày ……… tháng …… năm ………

                                                                                                Người khai

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi: .....................................…………………

1. Tên tôi là1:    

2. Tên gọi khác (nếu có).......................................................3. Giới tính:.................

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.....5.Nơi sinh2:                .....

6. Địa chỉ3:           .....

............................................................................Số điện thoại :................................

7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số: 

   Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại:  

8. Được sự ủy quyền :   

8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm............................

           Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên7:.........................................................................................              ....

2.Tên gọi khác (nếu có):                3. Giới tính         

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ....5.Nơi sinh2 :             

6. Quốc tịch :.........................................7.Dân tộc:.................................................

8. Nơi thường trú8:………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú9:               

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10Số:        

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:         

11. Số điện thoại/e-mail:              

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 

 

CHA

MẸ

VỢ/ CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

 

Nơi thường trú/ Tạm trú

 

Nghề nghiệp, nơi làm việc12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):                ….

 Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản:      Có             Không 

  Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………………

  Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm …….

                                                                                                         Người khai

                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

¹ Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3  Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

4  Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

8,9  Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

11  Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

 

 

Bình luận 3

 1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
  agiscut
  14/11/2022

  Anabolic steroids are synthetic versions of the male sex hormone testosterone, and they work in the body to stimulate muscle growth cialis online cheap

  1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
   Objelry
   10/04/2022

   Cytotec 200mcg [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] Cialis Mail Order Finasteride Aurora nippleshaped elevation on the breast FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM M Give the meanings of the abbreviations in Column I. Hpwwjc https://bestadalafil.com/ - is generic cialis available Yyhfwg Cialis Jeune

   1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
    sapo
    20/12/2019

    test bình luận

Thêm bình luận

\